WADOWICE - SZLAK KAROLA WOJTYŁY

Percorso di Karol Wojtyła

Camino de Karol Wojtyła

La route de Karol Wojtyła

Karol Wojtyła Route

Karol Wojtyła Foot Trail

Z synowskim oddaniem całuję próg domu rodzinnego, wyrażając wdzięczność Opatrzności Bożej za dar życia przekazany mi przez moich Rodziców, za ciepło rodzinnego gniazda, za miłość moich najbliższych, która dawała poczucie bezpieczeństwa i mocy, nawet gdy przychodziło zetknąć się z doświadczeniem śmierci i trudami codziennego życia w trudnych czasach.

Jan Paweł II
Wadowice 16.06.1999 r.

Dom przy ul. Kościelnej 7 zbudowany został przed 1845 r. Pierwszym znanym z nazwiska właścicielem był powstaniec styczniowy Seweryn Kurowski, który sprzedał go w 1905 r. Józefowi Lisko, a w 1911 r. dom kupił Chiel Bałamuth.

W 1919 r. do budynku wprowadzili się państwo Emilia i Karol Wojtyłowie wraz z synem Edmundem. Zajęli mieszkanie na pierwszym piętrze składające się z kuchni, sypialni i salonu.

18 maja 1920 r. w maleńkiej sypialni przyszedł na świat Karol Józef Wojtyła – późniejszy Papież Jan Paweł II.

Z okien mieszkania Wojtyłów widoczny był zegar słoneczny na ścianie kościoła z napisem „Czas ucieka wieczność czeka”. Patrząc w kierunku wschodnim widać było Mleczarnię Higieniczną Banasiów, obok której znajdowało się za murem pochyłe podwórko z amfiteatrem. Dalej płaski plac za szkołą żeńską gdzie chłopcy grali w piłkę. To starszy brat zaraził Karola miłością do piłki nożnej. Sam grał w ataku, a Lolek przeważnie stał na bramce.

W 1929 r. zmarła w domu Jego matka Emilia, a trzy lata później ukochany brat Edmund, który był lekarzem w szpitalu w Bielsku-Białej, gdzie zaraził się płonicą. Karol Wojtyła wspólnie z ojcem mieszkał w Wadowicach do ukończenia gimnazjum. W 1938 r. wyjechali do Krakowa.

Po II Wojnie Światowej w kamienicy były mieszkania czynszowe.

Po wyborze Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, proboszcz ks. dr Edward Zacher podjął starania, aby w domu przy ul. Kościelnej 7 otworzyć wystawę poświęconą Papieżowi. W dniu 18 maja 1984 r. dzięki wielkiej pomocy ks. infułata Kazimierza Sudera otwarto wystawę Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II. Wystawą opiekowały się siostry Nazaretanki, a jej wieloletnim kustoszem była s. Magdalena Strzelecka.

Dnia 12 kwietnia 2010 r. na mocy umowy pomiędzy Archidiecezją Krakowską, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Województwem Małopolskim i Gminą Wadowice powstało Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II.

Następnie 5 października 2010 r. Metropolita Krakowski Kardynał Stanisław Dziwisz, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, Burmistrz Wadowic Ewa Filipiak dokonali uroczystego wmurowania Aktu Erekcyjnego pod przebudowę Domu Rodzinnego Jana Pawła II.

Sercem muzeum jest dawne mieszkanie państwa Wojtyłów.

http://www.it.wadowice.pl/muzeum-dom-rodzinny-ojca-swietego-jana-pawla-ii,328.html

 

Con affetto filiale bacio la soglia della mia casa natale, esprimendo alla Divina Provvidenza la gratitudine per il dono della vita trasmessomi dai miei cari Genitori, per il calore del nido di famiglia, per l’amore dei miei cari, che mi dava un senso di sicurezza e di forza, perfino quando si dovevano affrontare l’esperienza della morte e le fatiche della vita quotidiana in tempi inquieti.

Giovanni Paolo II
Wadowice, 16.06.1999

La casa, situata in v. Kościelna 7, fu costruita prima del 1845. Il primo proprietario di cui ricordiamo il cognome fu Seweryn Kurowski, noto per aver partecipato alla Rivolta di Gennaio, il quale – nel 1905 – vendette l’edificio a Józef Lisko. Nel 1911, invece, la casa fu acquistata da Chiel Bałamuth.

Nel 1919 vi si trasferirono i coniugi Emilia e Karol Wojtyła insieme al figlio Edmund. Occuparono un alloggio situato al primo piano, composto da cucina, camera da letto e salone.

Il 18 maggio del 1920, nella camera matrimoniale, venne alla luce Karol Józef Wojtyła – il futuro papa Giovanni Paolo II.

Dalle finestre dell’abitazione dei Wojtyła, guardando la parete della chiesa, era possibile vedere la meridiana con la scritta „Il tempo fugge, l’eternità attende”. Rivolgendo lo sguardo verso est, si poteva scorgere la Latteria Igienica della famiglia Banaś, accanto alla quale, oltre il muro, si trovava un cortile in declivio con un anfiteatro. Più lontano, dietro alla scuola femminile, si trovava il cortile pianeggiante dove i ragazzini giocavano a pallone. Fu il fratello maggiore di Karol a contagiarlo con l’amore per il calcio. Lui giocava in attacco, mentre Lolek, solitamente, stava in porta.

Nel 1929, in questa casa morì sua madre Emilia, mentre tre anni più tardi giunse l’ora dell’amato fratello Edmund, deceduto per la scarlattina contratta a Bielsko-Biała, nell’ospedale in cui lavorava come medico. Karol Wojtyła, insieme al padre, visse a Wadowice fino al termine del ginnasio. Nel 1938 si trasferirono a Cracovia.

Dopo la II Guerra Mondiale, la palazzina ospitò alloggi comunali.

Dopo l’elezione di Karol Wojtyła al soglio di Pietro, il parroco dott. don Edward Zacher si adoperò affinché all’interno della casa di v. Kościelna 7 fosse inaugurata una mostra dedicata al Papa. Il 18 maggio 1984, grazie al grande aiuto del prelato mitrato Kazimierz Suder, venne aperta la mostra intitolata “La Casa Familiare del Santo Padre Giovanni Paolo II”. Ad occuparsi dell’esposizione furono le suore della Sacra Famiglia di Nazareth, ed il suo conservatore, per molti anni, fu suor Magdalena Strzelecka.

Il 12 aprile 2010, grazie al contratto stipulato tra l’Arcidiocesi di Cracovia, il Ministro della Cultura e dell’Eredità Nazionale, il Voivodato di Małopolska ed il Comune di Wadowice, è sorto il Museo della Casa Familiare del Santo Padre Giovanni Paolo II.

Successivamente, il 5 ottobre 2010, il Metropolita di Cracovia Cardinale Stanisław Dziwisz, il Presidente della Giunta Regionale del Voivodato di Małopolska Marek Nawara, il Viceministro della Cultura e dell’Eredità Nazionale Piotr Żuchowski ed il Sindaco di Wadowice Ewa Filipiak hanno posato la pietra angolare con l’Atto di Erezione per la ristrutturazione della Casa Familiare di Giovanni Paolo II.

L’elemento principale del museo è l’antica abitazione della famiglia Wojtyła.

El edificio data del siglo XIX. Es aquí donde en 1919 la familia Wojtyła alquiló un piso con cocina en la primera planta. Aquí nació el 18 de mayo de 1920 Karol Józef Wojtyła – Santo Juan Pablo II. En 1984 se inauguró aquí una exhibición sobre el papa abierta al público.

En 2010 comenzó la renovación del edificio, en cuya consecuencia todo el edificio fue adaptado para el museo. Después de su inauguración en 2013, los visitantes pueden conocer aquí la historia de toda la vida del Santo Juan Pablo II El corazón del museo es el piso donde nació y se crió Karol Wojtyła. Dentro hay objetos originales relacionados con la familia Wojtyła. La decoración, el mobiliario de la época y los objetos personales de San Juan Pablo II llenan toda la estancia.

La visita empieza desde la época de Wadowice. Al turista – peregrino, le acompañan numerosas fotografías del álbum de los señores Wojtyła, personas famosas de Wadowice, fotografías de la vieja ciudad, su ambiente. Aquí se pasa por la tienda de Chiel Bałamuth, que se encontraba en este lugar en el período de entreguerras. Junto con los peregrinos, se llega al Santuario del Calvario. Se camina por las montañas con San Juan Pablo II.

El corazón del museo es el piso donde nació y se crió Karol Wojtyła. En el interior se encuentran los objetos originales relacionados con la familia Wojtyła. Todo está completado con la decoración, los muebles de la época y los recuerdos personales de San Juan Pablo II. La ruta conduce por la vida del santo: por la época cracoviana, numerosos peregrinajes, hasta el Vaticano. Visitando el Museo con San Juan Pablo II se experimentan sentimientos extraordinarios: alegría en lugares donde el papa la sentía, placeres y preocupaciones provenientes de la vida cotidiana, tristeza y dolor cuando él sufría y por fin presencia de su espíritu en este lugar tan excepcional.

Das Gebäude stammt aus dem 19. Jahrhundert. In diesem Haus mietete die Familie Wojtyła 1919 eine sich im ersten Stockwerk befindende Wohnung mit Küche. Hier erblickte Karol Józef Wojtyła – der Heiligen Johannes Paul II. – am 18. Mai 1920 das Licht der Welt. Im Jahre 1984 entstand hier eine für Besucher zugänglich gemachte Papstausstellung.

2010 begann man mit der Durchführung von Modernisierungsarbeiten im Gebäude, die es ermöglichten, das gesamte Mietshaus in ein Museum umzuwandeln. Nach der Eröffnung des Museums im Jahre 2014 können die Touristen nun den ganzen Lebensweg des selig gesprochenen Johannes Paul II. kennenlernen. Das Herzstück des Museums bildet die Wohnung, in der Karol Wojtyła zur Welt gekommen und aufgewachsen ist. Hier befinden sich Originalexponate, die mit der Familie Wojtyła verbunden sind. Dazu kommen zeitgenössische Einrichtungsgegenstände und Mobiliar sowie persönliche Andenken an den heiligen Johannes Paul II.

Die Besichtigung fängt mit der Wadowice-Periode an. Den Touristen – Pilger begleiten zahlreiche Bilder aus dem Album von Herrn und Frau Wojtyła, der berühmten Personen, die in Wadowice lebten, Fotos der alten Stadt, ihrer Atmosphäre. Man geht durch den Laden von Chiel Bałamuth, der sich an dieser Stelle in der Zwischenkriegszeit befand. Zusammen mit den Kalvarienpilgern begibt man sich zum Sanktuarium in Kalwaria. Man wandert in den Bergen mit der Person des St. Johannes Paul II.

Das Herzstück des Museums ist die Wohnung, wo Karol Wojtyła geboren und aufgewachsen war. Im Inneren gibt es originale Exponate, die mit der Familie Wojtyła verbunden sind. Das Ganze wird durch die Einrichtung, Möbel und persönliche Erinnerungsstücken von St. Johannes Paul II ergänzt.

Die Route führt durch das Leben von St. Johannes Paul II. Durch Krakauer Periode, zahlreiche Wallfahrten, bis zu Vatikan. Beim Durchgehen des Museums zusammen mit dem St. Johannes Paul II. erfährt man bemerkenswerte Gefühle – Freude an Orten, wo der Heilige Vater sie fühlte, Vergnügen und Sorgen des Alltags, Trauer und Leid, wo Er litt, und schließlich die Anwesenheit Seines Geistes an diesem ungewöhnlichen Ort.

With filial devotion I kiss the threshold of my family home and express my gratitude to Divine Providence for the gift of life bestowed on me by my parents, for the warm family nest, for the love of my dear ones that gave me a sense of security and strength, even when the time came to encounter the experience of death and the hardships of everyday life in difficult times.

John Paul II
Wadowice, 16 June 1999

The house in Kościelna Street was built prior to 1845. Its first known owner was Seweryn Kurowski, an insurgent in the January Uprising, who sold it in 1905 to Joseph Lisko. In 1911, the house was purchased by Chiel Bałamuth.

In 1919 Mr and Mrs Karol Wojtyła moved into the building with their son Edmund. They took a flat on the first floor consisting of a kitchen, bedroom and living room.

On 18 May 1920, Karol Jozef Wojtyła, who later became Pope John Paul II, was born in the tiny bedroom.

From the windows of their flat, the Wojtyła family could see the sundial on the wall of the church with the inscription ‘Time flies, eternity waits’. Looking eastward, they could see the Banaś Hygienic Creamery. Next to it, behind a wall, was a sloping yard containing an amphitheater. Further on was a flat area behind a girls’ school where the boys played football. His older brother, who infected Karol with a passion for this sport, was an attacker, while Karol mostly tended the goal.

In 1929 Karol’s mother, Emilia, died at home, followed three years later by his beloved brother Edmund, then a doctor at a hospital in Bielsko-Biała, where he contracted scarlet fever. Karol Wojtyła lived with his father in Wadowice until he had finished high school. In 1938 they moved to Cracow.

After World War II the building housed rental apartments.

Following the election of Karol Wojtyła to the throne of St Peter, Dr Edward Zacher, the parish priest, took steps to open an exhibition devoted to the Pope in the home at Kościelna 7. On 18 May 1984, thanks to the considerable help of Monsignor Kazimierz Suder, the exhibition (the Family Home of Holy Father John Paul II) was opened. It was cared for by the Nazarene Sisters, with Sister Magdalena Strzelecka serving as its long-term custodian.

On 12 April 2010, pursuant to an agreement between the Archdiocese of Cracow, the Minister of Culture and National Heritage, the Malopolska Voivodeship, and the Municipality of Wadowice, the Museum of the Family Home of Holy Father John Paul II was created.

Then, on 5 October 2010, Cardinal Stanisław Dziwisz, Metropolitan of Cracow, Marek Nawara, Marshal of the Malopolska Region, Piotr Zuchowski, the Vice Minister of Culture and National Heritage, and Ewa Filipiak, Mayor of Wadowice, laid the ceremonial cornerstone for the rebuilding of the Family Home of John Paul II.

The heart of the museum is the former flat of the Wojtyła family.

Wskazówki pielgrzymów

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Ostatnio dodane na mapie

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places