Fundacja ViaJP2

Fondazione ViaJP2

Fondation ViaJP2

Fondation ViaJP2

Stiftung ViaJP2

Stiftung ViaJP2

Foundation ViaJP2

Fundacja Droga Św. Jana Pawła II z Wadowic do Rzymu

powstała w hołdzie i podziękowaniu Bogu za dar Papieża Św. Jana Pawła II. Fundacja przygotowuje do pielgrzymki, doradza, pomaga i wspiera pielgrzymów poruszających się pieszo, rowerem, skuterem, motorem, samochodem, itp. na drodze pielgrzymkowej zwanej w skrócie w dalszej części Statutu ViaJP2 z Wadowic do Rzymu, prowadzącej przez miejsca z którymi był związany Papież Św. Jan Paweł II i które On odwiedził podczas swojego pontyfikatu.

Fundacja realizuje następujące cele:

1. Propaguje i upowszechnia myśl i nauczanie Papieża Św. Jana Pawła II.

2. Opracowuje i nadzoruje drogę pielgrzymkową ViaJP2.

3. Współpracuje z podmiotami kościelnymi i samorządowymi na drodze ViaJP2.

4. Przygotowuje dla pielgrzymów materiały opisujące drogę pielgrzymkową ViaJP2.

5. Przygotowuje dla pielgrzymów paszporty podróży i pieczęcie potwierdzające pobyt na drodze ViaJP2.

6. Dzieli się doświadczeniem osób pielgrzymujących na ViaJP2.

7. Pomaga i wspiera pielgrzymów poruszających się drogą pielgrzymkową ViaJP2.

8. Promuje drogę pielgrzymkową ViaJP2 jako formę ewangelizacji ze szczególnym naciskiem na wyjątkową wartość i znaczenie dla pielgrzymujących, jaką jest codzienna modlitwa, czytanie Słowa Bożego, adoracja Najświętszego Sakramentu i Eucharystia.

9. Nauka, edukacja, ochrona i promocja zdrowia – działania w sferze sportu i kultury fizycznej.

10. Współpracuje z innymi podmiotami o podobnym zakresie działalności.

Fundacja realizuje założone cele działalności:

1. Finansowanie działań związanych z powstaniem, utrzymaniem i promowaniem drogi pielgrzymkowej ViaJP2; wydawnictwo ulotek i folderów, elementów do oznaczania i opisu drogi pielgrzymkowej.

2. Propagowanie aktywnego pielgrzymowania – prowadzenie drogi pielgrzymkowej przez miejsca, które odwiedził Papież Św. Jan Paweł II; wykorzystanie tekstów wygłoszonych homilii i modlitw na spotkaniach z wiernymi w tych miejscach oraz tekstów ewangelicznych.

3. Współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami, które realizują podobne cele, w tym podejmowanie starań o pomoc rzeczową i finansową.

4. Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej zgodnej z celami Fundacji; akcentowanie postaw wzorowego pielgrzyma zawartych w nauczaniu Papieża Św. Jana Pawła II i szczególnego znaczenia Bożego miłosierdzia.

5. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji i Pontyfikatem Jana Pawła II; wydawnictwo zeszytów, przewodników, modlitewników, albumów i okolicznościowych walorów filatelistycznych.

6. Organizowanie koncertów, festiwali, festynów, wystaw, konferencji, spotkań, warsztatów rękodzieła, pokazów teatralnych, filmowych i konkursów promujących nauczanie Papieża Św. Jana Pawła II w miejscach drogi pielgrzymkowej przy wsparciu władz kościelnych i samorządów lokalnych.

7. Promocja i organizacja wolontariatu dla celów Fundacji.

8. Współpraca z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

9. Pomoc w pozyskiwaniu funduszy innym podmiotom realizującym podobne cele jak Fundacja.

=======================================================

Wsparcie Fundacji ViaJP2

Adres: ul. Kościelna 3, 34-100 Wadowice

Dziękujemy za każdą modlitwę wspierającą naszą działalność statutową.

Jeżeli chcesz wesprzeć finansowo naszą Fundację, prosimy o przelew na rachunek:

PLN : 09 1140 2004 0000 3602 7580 9125

EURO : 38 1140 2004 0000 3112 0473 3616

USD : 60 1140 2004 0000 3112 0473 3608

Fondazione ViaJP2 nel tributo e gratitudine a Dio per il dono di Papa San Giovanni Paolo II è costituita una „Fondazione Via di San Giovanni Paolo II da Wadowice a Roma”. La Fondazione prepara per il pellegrinaggio, consiglia, aiuta e sostiene i pellegrini che viaggiano a piedi, in bicicletta, scooter, motorino, macchina ecc. nell`percorso di pellegrinaggio denominato in breve nello Statuto “ViaJP2da Wadowice a Roma che conduce attraverso i luoghi a quelli si era legato Papa San Giovanni Paolo II e quelli che Lui ha visitato durante il suo pontificato.

La Fondazione persegue i seguenti obiettivi:
1. Promuove il pensiero e l’insegnamento di Papa San Giovanni Paolo II.

2. Sviluppa e sovrintende il percorso di pellegrinaggio ViaJP2.

3. Collabora con la Chiesa e con gli enti locali sul percorso ViaJP2.

4. Prepara ai pellegrini i materiali che descrivono il percorso di pellegrinaggio ViaJP2.

5. Prepara ai pellegrini i passaporti del percorso ed i timbri che attestano la presenza sul percorso ViaJP2.

6. Condivide l’esperienza di pellegrini del percorso ViaJP2.

7. Aiuta e sostiene i pellegrini del percorso di pellegrinaggio ViaJP2.

8. Promuove il percorso di pellegrinaggio ViaJP2 come una forma di evangelizzazione con l’accento sul valore eccezionale ed importanza per i pellegrini, che è la preghiera quotidiana, l’adorazione del Santissimo Sacramento e l’Eucaristia.

9. Insegna, educa, protegge e promuove la salute le azioni nel settore dello sport e della cultura fisica.

10. Collabora con altri enti che operino nei settori di interesse della Fondazione.

La Fondazione persegue i propri obiettivi di attività:
1. Finanziamento delle attività verso costituzione, mantenimento e promozione del percorso di pellegrinaggio
ViaJP2; pubblicazione di fogli e pieghevoli, componenti per segnare e descrivere il percorso di pellegrinaggio.

2. Promozione di pellegrinaggio attivo – tracciare il percorso di pellegrinaggio attraverso i luoghi visitati da Papa San Giovanni Paolo II; utilizzo di testi delle omelie e delle preghiere pronunciate durante gli incontri con i fedeli in questi luoghi.

3. Cooperazione con istituzioni e organizzazioni polacche le quali perseguono gli obiettivi simili, tra cui fare sforzi per l`assistenza finanziaria e materiale.

4. Organizzare, condurre e sostenere l`attività di formazione conforme agli scopi della Fondazione; accentazione dell`atteggiamento del pellegrino esemplare contenuto nell’insegnamento di Papa San Giovanni Paolo II e dell`importanza particolare della misericordia di Dio.

5. Eseguire attività editoriale nel campo di applicazione dello scopo della Fondazione e del Pontificato di Giovanni Paolo II; pubblicazione di opuscoli, guide, libri di preghiera, album ed articoli filatelici commemorativi.

6. Organizzare concerti, festival, sagre, mostre, conferenze, riunioni, workshop di artigianato, spettacoli teatrali, film e concorsi che promuovono l’insegnamento di Papa San Giovanni Paolo II, sul percorso di pellegrinaggio con il sostegno delle autorità ecclesiastiche e degli enti locali.

7. Promozione ed organizzazione del volontario per la Fondazione.

8. Cooperazione con le persone fisiche che mostrano interesse per gli obiettivi della Fondazione.

9. Supporto in raccolta di fondi agli altri enti che operino nei settori di interesse della Fondazione.

La Route de Saint Jean-Paul II de Wadowice à Rome ci-après dénommée la «Fondation», a été créé comme un hommage pour remercier Dieu du Saint don du Pape Jean Paul II. La Fondation prépare à des pèlerinages, conseille, assiste et soutient les pèlerins se rendant à pied, en vélo, scooter, moto, voiture, etc. sur la route de pèlerinage ci-après dénommée ViaJP2 de Wadowice à Romeà travers les lieux auxquels le Saint Pape Jean-Paul II a été associé et qu’il a visité pendant son pontificat.

Weg des Heiligen Johannes Paul II. von Wadowitz nach Rom

im nachfolgenden Teil der Satzung ‚Stiftung‘ genannt, ist in Ehrerbietung und zum Dank Gott für die Gabe des Papstes, des Heiligen Johannes Paul II., entstanden. Die Stiftung bereitet auf die Pilgerfahrt vor, berät, begleitet und unterstützt die Pilger, die sich zu Fuß, mit dem Fahrrad, Roller, Motorrad, Auto etc. auf dem Pilgerweg von Wadowitz nach Rom bewegen. Der Pilgerweg, kurz im nachfolgenden Satzungsteil ‚ViaJP2‘ genannt, führt über die Orte, mit denen der Papst, der Heilige Johannes Paul II., verbunden war und die er während seines Pontifikats besuchte.

Die Stiftung verfolgt folgende Ziele:

1. Sie fördert den Gedanken und die Lehre des Papstes, des Heiligen Johannes Paul II.

2. Sie bearbeitet und überwacht den Pilgerweg ViaJP2.

3. Sie arbeitet mit kirchlichen Gruppen und Kommunen auf dem Weg ViaJP2 zusammen.

4. Sie bereitet für die Pilger die Unterlagen vor, die den Pilgerweg ViaJP2 beschreiben.

5. Sie bereitet für die Pilger die Reisepässe und die den Aufenthalt auf dem Weg ViaJP2 bestätigenden Siegel vor.

6. Sie teilt sich mit der Erfahrung der auf dem Weg ViaJP2 pilgernden Personen.

7. Sie hilft und unterstützt die sich auf dem Weg ViaJP2 bewegenden Pilger.

8. Sie fördert den Pilgerweg ViaJP2 als eine Form der Evangelisierung mit einem besonderen Schwerpunkt als der außergewöhnliche Wert und Bedeutung für die Pilger, die das tägliche Gebet, die Anbetung des Allerheiligsten Sakramentes und die Eucharistie darstellen.

9. Wissenschaft, Bildung, Schutz und Förderung der Gesundheit – Maβnahmen im Bereich wie Sport und Körperkultur.

10. Sie arbeitet mit anderen Einrichtungen mit einem ähnlichen Tätigkeitsbereich zusammen.

Die Stiftung setzt die verfolgten Ziele der Tätigkeit um:

1. Finanzierung der mit der Entstehung, Instandhaltung und Förderung des Pilgerweges ViaJP2 verbundenen Aktivitäten; Veröffentlichung von Flyern und Prospekten, Elementen zur Kennzeichnung und Beschreibung des Pilgerweges.

2. Förderung des aktiven Pilgerns, Führung des Pilgerweges über die Orte, die der Papst, der Heilige Johannes Paul II., besucht hat; Verwenden von Texten der gehaltenen Predigte und Gebete an den Treffen mit den Gläubigern an diesen Orten.

3. Zusammenarbeit mit polnischen und ausländischen Einrichtungen und Organisationen, die ähnliche Ziele verfolgen, darunter Bemühungen um sachliche und finanzielle Hilfe.

4. Organisierung, Führung und Unterstützung von den mit Zielen der Stiftung kompatiblen Ausbildungsmaßnahmen; Betonung der Haltungen eines vorbildlichen Pilgers, die in der Lehre des Papstes, des Heiligen Johannes Paul II., enthalten sind, und der besonderen Bedeutung der Barmherzigkeit Gottes.

5. Laufende Verlagstätigkeit in dem durch das Ziel der Stiftung und das Pontifikat von Johannes Paul II umfassten Bereich; Veröffentlichung von Broschüren, Reiseführern, Gebetbüchern, Alben und Philatelie-Produkten zu einem besonderen Anlass.

6. Veranstaltung von Konzerten, Festspielen, Volksfesten, Ausstellungen, Konferenzen, Treffen, Workshops für Kunsthandwerk, Theatervorführungen, Filmen und Wettbewerben zur Förderung der Lehre vom Papst, dem Heiligen Johannes Paul II., in Orten auf dem Pilgerweg mit der Unterstützung von den kirchlichen Behörden und lokalen Kommunen.

7. Förderung und Organisation des Freiwilligendienstes für die Ziele der Stiftung.

8. Zusammenarbeit mit natürlichen Personen, die ihr Interesse an den Zielen der Stiftung zeigen.

9. Unterstützung bei der Beschaffung von Mitteln für andere Träger, die ähnliche Ziele wie die der Stiftung verfolgen.

The Path of Saint John Paul II from Wadowice to Rome Foundation hereinafter referred to as the “Foundation”, was created as a tribute and thank God for the gift of Pope Saint John Paul II. The Foundation prepares to pilgrimages, advises, assists and supports the pilgrims traveling on foot, by bicycle, scooter, motorbike, car, etc. on the pilgrimage route hereinafter referred to as the “ViaJP2 from Wadowice to Rome” leading through the places which Pope Saint John Paul II was associated with and which He visited during his pontificate.

The Path of Saint John Paul II from Wadowice to Rome Foundation hereinafter referred to as the “Foundation”, was created as a tribute and thank God for the gift of Pope Saint John Paul II. The Foundation prepares to pilgrimages, advises, assists and supports the pilgrims traveling on foot, by bicycle, scooter, motorbike, car, etc. on the pilgrimage route hereinafter referred to as the “ViaJP2 from Wadowice to Rome” leading through the places which Pope Saint John Paul II was associated with and which He visited during his pontificate.

The Foundation pursues the following objectives:

1. It promotes the thought and the teaching of Pope Saint John Paul II.

2. It prepares and oversees the ViaJP2 pilgrimage route.

3. It cooperates with church and local government bodies on the ViaJP2 route.

4. It prepares for pilgrims documents describing the ViaJP2 pilgrimage route.

5. It prepares for pilgrims traveling passports and seals confirming their stay on the ViaJP2 pilgrimage route.

6. It shares the experiences of people who makes pilgrimages on ViaJP2 pilgrimage route.

7. It helps and supports the pilgrims following the ViaJP2 pilgrimage route.

8. It promotes ViaJP2 pilgrimage route as a form of evangelization, with particular emphasis on the exceptional value and importance for the pilgrims which is daily prayer, adoration of the Blessed Sacrament and the Eucharist.

9. Science, education, protection and promotion of health – activities in the field of sport and physical culture.

10. It cooperates with other entities of similar activity.

The Foundation pursues its statutory goals:

1. Financing activities related to setting up, maintenance and promotion of the ViaJP2 pilgrimage route; publishing flyers and folders, elements used to indicate and describe the pilgrimage route.

2. Popularization of active pilgrimage – planning the pilgrimage route through the places visited by Pope Saint John Paul II; the use of texts of given homilies and prayers during the meetings with the faithful in these places.

3. Cooperation with Polish and foreign institutions and organizations that pursue similar goals, including making efforts of the material and financial help.

4. Arranging, conducting and supporting the training activity in accordance with the goals of the Foundation; emphasizing the model pilgrim attitudes contained in the teaching of Pope Saint John Paul II as well as the special meaning of God’s mercy.

5. Running the publishing activity in the range of the Foundation`s goal and the pontificate of John Paul II; publishing brochures, guides, prayer-books, albums and occasional philatelic items.

6. Organization of concerts, festivals, picnics, exhibitions, conferences, meetings, handicraft workshops, theater and film performances, competitions promoting the teaching of Pope Saint John Paul II in places on the pilgrimage route with the support of the church authorities and local governments.

7. Volunteering promotion and organisation for the purposes of the Foundation.

8. Cooperation with natural persons showing the interest in the goals of the Foundation.

9. Assistance to other entities to acquire funds pursuing similar goals as the Foundation.

Wskazówki pielgrzymów

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Pilgrims tips

Ostatnio dodane na mapie

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places

Last added places